Styrets beretning 2004

Konstituering av styre

På den ordinære generalforsamlingen 18. februar 2004 ble følgende endringer i styret vedtatt. Stig Haukland ble gjenvalgt som leder. Styremedlem Kjell Gunnar Rohde-Moe tok gjenvalg og ble valgt som nestleder. Christian Stray ble valgt inn som nytt styremedlem. Videre ble Terje Persson valgt inn som varamedlem sammen med Torgeir Aas.

 

Slik at styret p.t. ser slik ut:

Leder: Stig Haukland

Nestleder: Kjell Gunnar Rohde-Moe
Kasserer: Christian Ness

Styremedlemmer: Christian Stray, Elisabeth Grindheim & Øystein Klokk

Varamedlemmer: Terje Persson og Torgeir Aas.

 

Det har vært 14 styremøter i perioden. Styret har vært representert på årsmøte i Bærum Idrettsråd og Norges Tennisforbunds Ledermøte.

 

Valgkomité: Helge Husebye Haug, Arne Nilsen, Truls Blakstad

 

Personal/Administrasjon

Hovedtrener Anders Wennberg  sluttet i sin stilling 31.10.2004.

Tobias Bejvel har vært ansatt som assistenttrener ansatt i full stilling i hele 2004, men sluttet 31.01.2005.

Annelen Gavin har jobbet som assistenttrener på deltid frem til juni 2004.

Bjørn Schwitalla har jobbet som assistenttrener på deltid fra 01.09.2004.

 

Shabaz Dad begynte som assistenttrener på deltid fra 01.10.2004. Fra og med 01.02.2005 er klubbens tennisskole skilt ut i en egen enhet som ledes og drives av Shabaz.. Bakgrunnen for omorganiseringen er å skape økt engasjement og entusiasme rundt drift av tennisskolen, ved at lederens avlønning utgjør en fast andel av tennisskolens inntekter.  Dette er en driftsform som anvendes i en rekke av våre naboklubber med stort hell.

 

I tillegg har klubben via Mølla Kompetanse senter disponert en person som har bistått i vedlikehold av anlegget frem til og med juni 2004.

 

 

Anleggskomiteen

Komiteen har vært ledet av Kjell Gunnar Rohde-Moe.

På vårdugnaden i 2004 ble det lagt en stor innsats for å pusse opp stuen i klubbhuset. Veggene ble malt, gulvet ble lakkert og lysene i taket ble byttet ut med downlights, alt for å gjøre klubbhuset mer attraktivt for medlemmer og leietakere. Det ble også gjort en god innsats på banene 1 til 4 og 9 slik at disse ble i god stand gjennom hele sesongen. Boblehallen ble som i 2003 brettet sammen i kun én del. Dette sparer vi en god del tid både på demontering om våren og montering av hallen til høsten. Arbeidet blir imidlertid litt tyngre, og derfor er vi avhengig at et godt oppmøte på dugnadene.

 

Fyringsutgiftene i boblehallen er fortsatt store, men ved hjelp av den automatiske temperaturstyringen i hallen klarer vi å holde utgiftene på så lavt nivå som mulig. I tillegg har Kjell-Gunnar igjen gjort en stor innsats med å skru av varmen manuelt i de nettene det har vært minusgrader. Klubben har sammen med 9 andre klubber i Bærum og Oslo fått til en avtale med HydroTexaco om levering av olje. Dette gir oss en god rabatt og vi får også årlig et gratis ettersyn av fyrkjelene.

 

I løpet av 2004 har klubben undertegnet en avtale med Bærum Kommune om overdragelse av eierskapet for klubbhuset. Klubben har en festekontrakt på klubbhuset som varer i 20 år. Klubben må nå selv ta ansvaret for drift og vedlikehold av klubbhuset. For større rehabiliteringsjobber kan det søkes om tippemidler på lik linje med andre prosjekter om bygging av idrettsanlegg.

 

Jernbaneverket planlegger et tverrslag for den nye tunnelen Sandvika-Lysaker ved Engervannet, på oversiden av anlegget. I forbindelse med utbyggingen ønsker Jernbaneverket å leie areal av klubben for å sette opp en brakkerigg. Det vurderes to alternativer for anleggsveien som må bygges hvor det ene alternativet kan føre til at vi må gjøre endringer på boblehallen. Uansett hvilket alternativ som velges vil klubben bli kompensert med leieinntekter for det arealet som Jernbaneverket trenger, og anlegget skal settes tilbake i opprinnelig stand etter at anleggsarbeidet er ferdig. Klubben er i dialog med Jernbaneverket og blir løpende orientert om utviklingen. Oppstart er beregnet å bli årsskiftet 2006/2007.

 

Sportskomiteen

Komiteen har vært ledet av Stig Haukland. I tillegg har komiteen bestått av Erik Unneberg, Terje Persson og Magne Holla.

 

Klubbens tennisskole som er fundamentet i treningsvirksomheten, har pr. dags dato ca 150 deltagere. Tennisskolen representerer alle nivåer, fra nybegynnere til viderekommende. I tillegg har vi egne grupper for klubbens konkurransespillere og de yngste spillerne som utpeker seg som fremtidige konkurransespillere. I løpet av 2004 har vi dessverre opplevd en stor reduksjon i aktiviteten på kurs i forhold til 2003. Allikevel merker vi nå i starten av 2005 at aktiviteten er på vei oppover igjen. Trenerteamet og styret vil jobbe hardt for at denne positive trenden fortsetter i løpet av 2005.

 

I lagkampene holdt alle lagene seg i sine respektive divisjoner. 1. laget for herrer kom på 4. Plass i 1. divisjon, 2. laget for herrer kom på 6. plass i 2. Divisjon og damelaget ble nr. 3 i 1. divisjon.

 

Klubbens juniorer har i løpet av 2004 prestert mange gode resultater. Spesielt nevner vi Torjus Holla som kom til semifinalen i NM u/ 16 utendørs, finale i NorgesCup u/16 i Porsgrunn og kvartfinale i Grand Prix (senior) i Moss. Thomas Holla kom til finalen i NorgesCup u/14 på Snarøya og kvartfinale NM u/14.  Fredrik Næss var i finalen i NorgesCup u/14  på Hamar. Christopher Haller kom til kvartfinalen TE u/16 Oslo (internasjonal turnering) og  kvalifiserte seg til 1.runde senior NM inne. Caroline Rohde-Moe hadde en god høstsesong i 2004 og vant flere u12-turneringer på rad.

 

Blant veteranene vant Ingrid Gigstad og Terje Persson hver sin NM-tittel i single utendørs, hhv. i klassene 35+ og 50+. Terje tok også NM-titlen i double 50+ utendørs og single og double innendørs i samme klasser. Mette Sjølie vant double 40+ i NM innendørs, Egil Torjusen og Kaare Sandvig vant NM innendørs i herrer double 80+ og

Erik Unneberg vant mixed 35+ i NM utendørs.

 

 

Økonomikomiteen

Komiteen har vært ledet av Christian Ness. Regnskapet for år 2004 har vært ført av Sverre Støeng.

 

Det henvises for øvrig til eget vedlegg for utfyllende rapport  fra Økonomikomiteen.

 

Sponsorkomiteen

Komiteen har vært ledet av Christian Ness.

Avtalene med de 3 hovedsponsorene (pålydende 10.000,-), som ble inngått i 2002 ble alle tre fornyet i 2004. Hovedsponsoravtaler som ble tegnet i forbindelse med NM Senior i 2003 ble dessverre ikke fornyet.

 

 

Konklusjon

Klubben opplever fortsatt en tøff økonomisk situasjon og Styret bruker mye tid og krefter til å hanskes med oppgaver rundt dette. Kostnadssiden er nå ytterligere redusert etter omorganiseringen av tennisskolen. På inntektssiden har vi fortsatt et stort potensiale. Vi må øke aktiviteten ved at medlemmene (og andre) leier flere timer i hallen og rekruttere enda flere deltagere til kurs- og treningsvirksomheten.

 

Styret mener at BSTK fortsatt vil utvikle seg i en positiv retning, og tempoet i utviklingen økes i takt med at flere engasjerer seg i klubben.

 

Ellers ønsker styret å gi en takk til alle andre som har gjort en innsats for klubben i forbindelse med dugnader, sportslig aktiviteter og turneringer.

 

Medlemsoversikt

Pr. 05.02.2005 har vi 394 medlemmer. Medlemsantallet har gått en del ned siden i fjor. Dette skyldes nok i hovedsak nedgangen i aktivitetsnivå på tennisskolen og at flere som går på kurs velger å ikke melde seg inn i klubben.

Fordelingen er som følger:

 

Barn

93

Junior

79

Passiv

51

Senior

169

Æresmedlem

2

 


Fastsettelse av årskontingent

Etter at innkallingen til generalforsamling ble sendt ut, har styret fått inn flere synspunkter angående dugnadsavgiften. Styret bestemte seg derfor for å foreslå at dugnadsavigften strykes og at vi i stedet justerer kontingenten noe (nåværende satser i parentes):

 

Senior 1560 (1470)
Familie 2840 (2730)
Junior (u/18 år) 690 (630)
Barn (u/12 år) 400 (370)
Formiddag (+67 år) 780 (735)
Passiv 250 (250)

 

Forslag fra styret om endring av §8 og §12 i vedtektene

Styret foreslår å redusere antall styremedlemmer fra 6 til 4 og fjerne ordningen med varamenn. Bakgrunnen for dette er at styret mener det er nødvendig med et mer effektivt styre hvor styremedlemmene har klare ansvarsområder.

 

§8

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallelsen skjer ved oppslag og ved annonse i Asker og Bærums Budstikke.

På ordinær generalforsamling behandles følgende:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap i revidert stand
 3. Innkomne forslag
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Budsjett
 6. Valg av

a)     Leder for 1 år

b)    Nestleder for 2 år

c)     Kasserer for 2 år

d)    3 styremedlemmer for 2 år

e)     2 varamedlemmer for 1 år

f)     2 revisorer for 1 år

g)     Valgkomité på 3 medlemmer for 1 år

 

Foreslås endret til (endringer er uthevet):

§8

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Innkallelsen skjer ved utsendelse til medlemmene, oppslag og kunngjøring på klubbens nettside.

På ordinær generalforsamling behandles følgende:

 1. Årsberetning
 2. Regnskap i revidert stand
 3. Innkomne forslag
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Budsjett
 6. Valg av

a)    4 styremedlemmer for 2 år
1 av de 4 styremedlemmene velges som leder for 1 år

b)    1 revisor for 1 år

c)     Valgkomité på 2 medlemmer for 1 år

 

Avsnittet: ”Intet stemmeberettiget medlem kan nekte å motta valg på generalforsamlingen uten spesiell grunn. Gjenvalg kan nektes.”, foreslås fjernet.

 

§12

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll.

 

Foreslås endret til (endring er uthevet):

§12

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll.

 

 

 

 

 

Valg Generalforsamling 18.02.2004

Styret 2004

Leder Stig Haukland På valg
Nestleder Kjell Gunnar Rohde- Moe Ikke på valg
Kasserer Christian Ness På valg
Styremedlemmer Christian Stray Ikke på valg
  Elisabeth Grindheim

Øystein Klokk

På valg
     
Varamedlemmer Torgeir Aas På valg
  Terje Persson På valg
     
Valgkomité Helge Huseby Haug

Arne Nilsen

Truls Blakstad

På valg

 

 

 

Valgkomiteens forslag til styre for 2005

Styremedlemmer

 

Kjell Gunnar Rohde- Moe

Christian Stray

for 1 år

for 1 år

  Per Måreid

Gard Røkke

for 2 år

for 2 år

     
Valgkomité Helge Huseby Haug

Truls Blakstad

for 1 år

for 1 år

     
Revisor Christian Ness for 1 år

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s