Referat fra generalforsamling 2006

14. MARS 2006

 

Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Blommenholm i Bærum

 

Følgende var tilstede:

Totalt 19 medlemmer var tilstede inkludert Gard Røkke, Kjell Gunnar Rohde-Moe og Per Måreid fra styret. I tillegg deltok hovedtrener /trener Shabaz Dad og Kjell Hustad,

Agenda:

1.         Valg av ordstyrer og referent

 1. Årsberetning
 2. Regnskap 2005
 3. Budsjett 2006
 4. Fastsettelse av årskontingent 2006
 5. Forslag fra styret om endring av vedtekter; – Styret i BSTK skal bestå av 6

styremedlemmer (inkl. formann) og varamedlem.

 1. Innkomne forslag (må være styret i hende innen 01.mars)
 2. Valg

 

SAK 1

Det fremkom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden, Gard Røkke ble valgt som ordstyrer og Kjell Gunnar Rohde Moe ble valgt til referent.

 

SAK 2

Gard Røkke gjennomgikk årsberetning. Følgende diskusjon og kommentarer fremkom ved gjennomgangen:

 

 • Barn på tennisskolen vil heretter automatisk bli medlemmer, idet medlemsavgift er inkludert i kursavgiften.

 

 • Må man være medlem for å bruke banene? Etter diskusjon ble det enighet om en henstilling til at barn – og voksne som ønsker spille med barna – melder seg inn i klubben. Vil ikke bortvise eventuelle foreldre som ønsker litt spilling med sine barn, men viktig å presisere at medlemmer får prioritet når det er kø for å spille.

 

 • Pr i dag er tennisskolen utskilt som egen enhet. Det er ulike syn på om tennisskolen muligens skal inn i organisasjonen som tidligere. Dette vil det nye styret diskutere og avklare.
 • BSTK skal være en klubb som skal gi et tilbud til så vel barn, ungdom og voksne, mosjonistspillere og konkurransespillere. Det er et mål å få flere til å engasjere seg i komiteer i klubben, herunder flere foreldre som en viktig ressurs for klubben.

 

SAK 3 REGNSKAP

Per Måreid gjennomgikk regnskapet for 2005.

Under gjennomgang av regnskap og budsjett kom fremkom enkelte kommentarer:

 

 • Ifm. gjennomført akkord inngikk andelshavere som hadde lånt penger til BSTK ifm. av oppføring av ny boblehall. Christian Ness påpekte at skyldig beløp er ikke oppført i balansen, og at dette må korrigeres.

 

 • Følgende er å tilføye vedr. dette punkt: Andelshavere hadde alle rett til spill i en periode på 10 år (1998-2008). Ifm. med akkorden valgte 8 tidligere andelshavere å motta sitt tilgodehavende iht. opprinnelig utbetalingstidspunkt iht. avtale, dvs. pr. 15.juli 2008. Disse andelshavere har til gode kr. 7.710,- pr. andel. Disse beløp skal oppføres som gjeld i balansen, totalt kr. 69.390,-. Dette gjelder følgende:

 

Veritas bedriftsidrettslag v/Alvar Mjelde: 15.420,- (2 andeler)

Eva Bakke/Erik Bakke: Kr. 7.710,-

Sissel Haukland: Kr. 7.710,-

Eivind Steen: Kr. 7.710,-

Cathrine Lødrup: Kr. 7.710,-

Tor Terje Dahl: Kr. 7.710,-

Tore Myrholt: Kr. 7.710,-

Jan Barås: Kr. 7.710,-

Disse har rett til spill på baner i perioden frem til 2008. Øvrige andelshavere valgte å innløse sine andeler umiddelbart og avsto samtidig fra sine spillerettigheter.

 

For øvrig var det ingen anmerkninger til regnskapet.

 

SAK 4 BUDSJETT

 

 • Budsjettet ble gjennomgått av Per Måreid. Det fremkom forslag og vedtak om følgende endringer:

 

 • Stevneinntekter: Forslag Kr. 80.000,- ble redusert til Kr. 50.000,-. Turneringer er en god inntekt for klubben og det ble samtidig vedtatt  å søke å arrangere KM utendørs for 2006 for å nå budsjettmålet. Søknad fremlegges på  Akershus’ Tenniskrets ting den 27.mars 2006.

 

 • Offentlige tilskudd: Forslag kr. 80.000,-. Redusert til Kr. 40.000,-. Tilskuddene blir lavere enn tidligere da grunnlaget er basert på medlemsmasse som er lavere enn tidligere pr. søknadstidspunkt.

 

 • Avgift til Norges Tennisforbund: Mangler i budsjettet. Vil legges inn i kostnadsbudsjettet, med mindre det ikke er hensyntatt under posten ”annen fremmed tjeneste”.

 

 • Regnskap og budsjett ble vedtatt av generalforsamlingen under følgende forutsetning: Per Måreid og Christian Ness gjennomgår og kontrollsjekker at alle poster i regnskap og budsjett er iht. kommentarer og vedtak på generalforsamlingen. Ny utskrift av regnskap og budsjettforslag vedlegges referatet fra generalforsamlingen. Der det er eventuelle avvik fra generalforsamlingen påpekes dette særskilt.

 

SAK 5 ÅRSKONTINGENT

 

 • Årskontingent ble vedtatt holdt uendret, dvs samme priser som i fjor.

 

Senior                          1560

Familie                        2840

Junior (u/18 år)           690

Barn (u/12 år)              400

Formann (+67 år)        780

Passiv                          250

 

SAK 6 FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTER

 

 • Forslag fra Styret om endring av§8 i vedtektene ble vedtatt. Dette innebærer at Styret heretter består av seks styremedlemmer.

 

SAK 7 INNKOMNE FORSLAG

 

 • Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling før årsmøtet

 

SAK 8 VALG

 

 • Styret for 2006 ble:

 

  • Styreleder: Terje Persson
  • Styremedlemmer: Cecilie Stray, Lars Røgeberg, Per Måreid, Gard Røkke og Kjell Gunnar Rohde-Moe.
  • Varamedlemmer: Ingrid Gigstad

 

 • Valgkomite: Stig Haukland og Erik Unneberg.

 

Blommenholm  14. mars 2006

Gard Røkke

Kjell Gunnar Rohde Moe

Per Måreid

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s